პროფესიული კოლეჯი “ფაზისი”

  • საერთო პროფესიული სავალდებულო მოდულები
  • პროფესიული პროგრამა – თევზის გადამუშავება
  • პროფესიული პროგრამა – ფერმერობა მეთევზეობაში
  • პროფესიული პროგრამა – ლაბორატორიული საქმე მეთევზეობაში

ინფორმაციული წიგნიერების ელ. სასწავლო კურსი

  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power Point
  • Web 2.0
  • Blogging

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ელ.პორტალი