ინფორმაციული წიგნიერება

კურსის აღწერა

ინფორმაციული წიგნიერების ელექტრონული სასწავლო კურსი განკუთვნილია ყველა პროფესიის სტუდენტისთვის. მოცემული კურსის გავლა შეგიძლიათ,როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ინსტრუქტორის დახმარებით. კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეგექმნებათ ზოგადი წარმოდგენა ინფორმაციის ტექნოლოგიებში.

სასწავლო პროგრამა

◦ სამუშაო მიზნების რეალიზებისათვის საჭირო IT ინსტრუმენტებისა და სისტემების გამოყენება
◦ ტექსტური დოკუმენტის მომზადება
◦ მონაცემების დამუშავება ელ. ცხრილების მეშვეობით
◦ პროფესიის შესაბამისი პრეზენტაციის მომზადება
◦ WEB 2.0 შესაძლებლობების გამოყენება
◦ კომუნიკაცია ელ.ფოსტის მეშვეობით